Algemene Voorwaarden


Download pdf hier

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Artikel 1 Definities:

Betrokkene:
persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft;

Bewerker:    
degene die ten behoeve van Validata Group BV persoonsgegevens verwerkt, zonder aan rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Bewerker verwerkt pas de persoonsgegevens, nadat beide partijen de bewerkersovereenkomst hebben ondertekent.

Validata Group BV:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Amsterdam.

College bescherming Persoonsgegevens:
houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels die zien op de bescherming van persoonsgegevens, zo nodig met behulp van sancties.

CV-OK:
De merknaam waaronder Validata Group BV haar producten en dienstverlening
aanbiedt op, onder andere, de arbeidsmarkt. Binnen de algemene voorwaarden zal, waar Validata Group BV benoemd wordt, ook impliciet één of alle van de merknamen van Validata Group BV (CV-OK, Wonen-OK en/of Vrijwilliger-OK) bedoeld worden.

Wonen-OK:
De merknaam waaronder Validata Group BV haar producten en dienstverlening
aanbiedt binnen de sector gericht op de verhuur en/of verkoop van onroerend goed. Binnen de algemene voorwaarden zal, waar Validata Group BV benoemd wordt, ook impliciet één of alle van de merknamen van Validata Group BV (CV-OK, Wonen-OK en/of Vrijwilliger-OK) bedoeld worden.

Merken:
CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK zijn de merken van Validata Group BV waarmee Validata Group BV haar dienstverlening in operationele zin aanbiedt aan haar opdrachtgevers.  De merken zijn geen aparte juridische entiteiten.

Opdrachtgever:
de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die mondeling of schriftelijk of op
andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door 
Validata Group BV aangeboden Diensten en/of werkzaamheden, al dan niet in de vorm van  een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Overeenkomst:
overeenkomst (schriftelijk dan wel mondeling) tussen Validata Group BV en de Opdrachtgever.

Privacy Policy:
de privacy policy van Validata Group BV waarin is opgenomen de wijze waarop Validata Group BV, via haar merken, persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt;

Screening:
Screening, of screenen, betreft de verificatie van de relevante persoonsgegevens van de betrokkene voorafgaand aan, of tijdens, de samenwerking, indiensttreding dan wel verhuur van onroerend goed.  

Vergoedingen:
de financiële vergoeding die voor de uitvoering van de werkzaamheden van Validata Group BV met de Opdrachtgever zijn overeengekomen, of die voor de desbetreffende werkzaamheden geldt;

Vrijwilliger-OK:
De merknaam waaronder Validata Group BV haar producten en dienstverlening aanbiedt aan organisaties die met vrijwilligers werken. Binnen de algemene voorwaarden zal, waar Validata Group BV benoemd wordt, ook impliciet één of alle van de merknamen van Validata Group BV (CV-OK, Wonen-OK en/of Vrijwilliger-OK) bedoeld worden.

Werkzaamheden:
Validata Group BV verwerkt persoonsgegevens met het doel een screening van betrokkene te kunnen uitvoeren.

Artikel 2 - Offertes

2.1    Alle offertes van Validata Group BV zijn vrijblijvend en partijen zijn slechts aan een offerte gebonden vanaf het moment dat tussen Validata Group BV en opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt conform 3.1.

2.2    Offertes van Validata Group BV zijn, tenzij anders vermeld, maximaal twee (2) maanden geldig.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1    De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen de offerte zoals omschreven in
Artikel 2.1 beiden hebben ondertekend. De Overeenkomst is tevens tot stand gekomen
indien, voorafgaand aan de ondertekening, beide partijen per mail aan elkaar hebben
bevestigd dat op basis van de offerte de samenwerking akkoord is.

3.2    Validata Group BV is gehouden de Overeenkomst uit te voeren zoals van een dienstverlener met een normale in de branche gebruikelijk- vakkennis, zorgvuldigheid en oplettendheid verwacht mag worden.

3.3    De in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijn dienen te worden beschouwd als streeftijden en kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen en gaan pas in nadat Validata Group BV in het bezit is van alle documenten die vereist zijn om de opdracht uit te kunnen voeren.

3.4    De Opdrachtgever stemt ermee in dat Validata Group BV de Overeenkomst, dan wel delen ervan, onder haar verantwoordelijkheid (mede) laat  uitvoeren door bewerkers.

3.5    In het geval zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen voordoen, zal Validata Group BV Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 4 –Werkwijze van Validata Group BV

4.1.     De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Validata Group BV nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Validata Group BV te stellen.

Artikel 5 – Vergoedingen

5.1    Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de Opdrachtgever een vergoeding per betrokkene verschuldigd aan Validata Group BV. De van toepassing zijnde vergoeding is opgenomen in de Overeenkomst. 

5.2     Voor het beschikbaar stellen van de software via het internet, alsmede beveiliging, ondersteuning en beheer van data is de Opdrachtgever een licentie vergoeding verschuldigd aan Validata Group BV. De van toepassing zijnde vergoeding is opgenomen in de Overeenkomst.

5.3    De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Overeenkomst is vermeld.

5.4    De door Validata Group BV verrichtte werkzaamheden kunnen vooraf, tussentijds of periodiek in rekening worden gebracht. Dit is opgenomen in de Overeenkomst.

5.5    Validata Group BV is gerechtigd de overeengekomen vergoeding periodiek  aan te passen conform de door haar vastgestelde tarieven. Indien sprake is van verhoging van de tarieven heeft de Opdrachtgever steeds het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6 - Betaling

6.1    Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Validata Group BV uiterlijk binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Validata Group BV in Euro’s te voldoen, dan wel zoveel eerder als is overeengekomen tussen partijen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

6.2    Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.

6.3    In het geval dat Validata Group BV invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties en met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten – volledig ten laste van de Opdrachtgever.

6.4     De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 – Kwaliteit

7.1    Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan Validata Group BV verstrekte gegevens. Validata Group BV staat er voor in dat zij op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens juiste en volledige werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer zal verrichten.

7.2    Klachten over de door Validata Group BV verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Validata Group BV te worden gemeld. Een dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Validata Group BV in staat is adequaat te reageren.

7.3     Indien een klacht is gegrond, zal Validata Group BV in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Validata Group BV slechts aansprakelijk zijn voor eventuele schade binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1    De aansprakelijkheid van Validata Group BV jegens de Opdrachtgever en derden voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag    van de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest.

8.2    Opdrachtgever vrijwaart Validata Group BV voor alle aanspraken van derden verband houdende met of voortvloeiende uit (de inhoud van) de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

8.3    Validata Group BV  zal bij het inschakelen van derden, waaronder met name de Bewerkers, steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Validata Group BV is echter voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk. De aansprakelijkheidsbeperkingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor het geval dat Validata Group BV aansprakelijk is voor fouten van door Validata Group BV ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Validata Group BV bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken.

8.4    Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van Validata Group BV.

Artikel 9 – Privacy policy

9.1    Op de dienstverlening en werkzaamheden van Validata Group BV is de Privacy Policy van Validata Group BV van toepassing. Validata Group BV zal in overeenstemming met de Privacy Policy en de wet op een zorgvuldige wijze de persoonsgegevens verwerken.

9.2    De manier van gegevensverwerking bij Validata Group BV is getoetst door het CBP. Op basis van het onderzoek en de bevindingen is er een rechtmatigheidsverklaring verstrekt welke Validata Group BV de bevoegdheid geeft om strafrechtelijke gegevens te screenen. 

9.3    Validata Group BV is aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1612862.

Artikel 10 - Overmacht

10.1    Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Validata Group BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Validata Group BV verhinderen of beperken.

10.2    In het geval Validata Group BV door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Validata Group BV het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat Validata Group BV gehouden is enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1    Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2015.    

11.2    De rechtsverhouding tussen Validata Group BV en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Validata Group BV en de Opdrachtgever die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download pdf hier


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De Validata Group B.V. (met de labels CV-OK, Vrijwilliger-OK en Wonen-OK) maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik en de behoefte van de bezoeker. Dit doen we om deze website te kunnen blijven verbeteren voor de gebruikers. ×